– VPN là viết tắt của Virtual Private Network. Đó là công nghệ sử dụng mạng internet công cộng để kết nối từng trang web của một công ty, chia sẻ các nguồn dữ liệu. – VPN được định nghĩa là mạng kết nối các site khách hàng đảm bảo an ninh trên cơ sở hạ tầng mạng chung cùng với các chính sách điều khiển truy nhập và đảm bảo an ninh như một mạng riêng. – Mạng riêng ảo VPN được định nghĩa là một kết nối mạng triển khai trên cơ sở hạ tầng mạng công cộng (như mạng Internet). Với các chính sách quản lý và bảo mật giống như mạng cục bộ. Xem thêm tại https://xuanhieu.net/vpn-la-gi-tai-sao-ban-phai-dung-vpn-khi-online/


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-29 (木) 19:36:10 (60d)